Giê-rê-mi 12:8

Giê-rê-mi 12:8 BPT

Dân ta đối với ta như sư tử trong rừng. Chúng gầm thét cùng ta, cho nên ta ghét chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share