Giê-rê-mi 12:7

Giê-rê-mi 12:7 BPT

Ta đã lìa bỏ Ít-ra-en; Ta đã lìa bỏ dân ta. Ta đã trao dân mà ta yêu dấu vào tay kẻ thù chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share