YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 1

1
1Sau đây là lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia. Ông thuộc gia đình các thầy tế lễ ở thị trấn A-na-thốt,#1:1 các thầy tế lễ … A-na-thốt Các thầy tế lễ nầy có lẽ thuộc về gia đình thầy tế lễ A-bia-tha. A-bia-tha là thầy tế lễ tối cao ở Giê-ru-sa-lem vào thời vua Đa-vít. Sau đó vua Sô-lô-môn thuyên chuyển ông đến A-na-thốt. xứ Bên-gia-min. 2CHÚA phán cùng Giê-rê-mi vào năm thứ mười ba triều Giô-xia,#1:2 năm thứ mười ba triều Giô-xia Vào khoảng năm 627 trước Công nguyên. con A-môn, vua xứ Giu-đa. 3CHÚA cũng phán cùng Giê-rê-mi khi Giê-hô-gia-kim, cũng con của Giô-xia trị vì xứ Giu-đa và suốt mười một năm đang khi Xê-đê-kia, con Giô-xia trị vì xứ Giu-đa. Vào tháng năm, năm thứ mười một đời vua đó, dân chúng Giê-ru-sa-lem bị bắt làm tù binh.
Chúa gọi Giê-rê-mi
4CHÚA phán cùng tôi rằng:
5“Trước khi ta tạo ra ngươi trong lòng mẹ,
ta đã chọn ngươi.
Trước khi ngươi ra chào đời,
ta đã để riêng ngươi ra làm công tác đặc biệt.
Ta đã chỉ định ngươi làm nhà tiên tri cho các dân.”
6Tôi thưa, “Nhưng lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài biết rằng tôi biết nói gì đâu vì tôi chỉ là một đứa con nít.”
7Nhưng CHÚA bảo tôi,
“Đừng nói, ‘Tôi chỉ là một đứa con nít.’
Ngươi phải đi đến bất cứ nơi nào ta sai ngươi,
nói bất cứ điều nào ta bảo.
8Đừng sợ ai hết vì ta ở cùng ngươi
và che chở ngươi,” CHÚA phán vậy.
9Rồi CHÚA giơ tay ra chạm vào môi tôi. Ngài phán,
“Hỡi Giê-rê-mi, ta đã đặt lời ta vào miệng ngươi.
10Ngày nay ta đã đặt ngươi coi sóc các dân, các nước.
Ngươi sẽ nhổ và phá sập,
hủy diệt và lật đổ,
xây dựng và trồng trọt.”
Giê-rê-mi nhìn thấy hai dị tượng
11Rồi CHÚA bảo tôi rằng, “Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì?”
Tôi thưa, “Tôi thấy một nhánh cây hạnh nhân.”
12CHÚA phán cùng tôi, “Ngươi thấy đúng, vì ta đang trông chừng#1:12 trông chừng Đây là một lối chơi chữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ chữ “shaqed” nghĩa là gỗ hạnh nhân, và “shoqed” nghĩa là “trông chừng.” để chắc chắn rằng lời ta sẽ thành sự thật.”
13CHÚA lại phán cùng tôi lần nữa, “Ngươi thấy gì?”
Tôi thưa, “Tôi thấy một nồi nước sôi, đổ tràn từ phía Bắc.” 14CHÚA phán cùng tôi, “Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc và giáng trên tất cả dân cư trong xứ nầy.” 15CHÚA phán “Ít lâu nữa ta sẽ kêu gọi các dân thuộc mọi nước miền Bắc,
Các vua đó sẽ đến và lập ngôi mình
gần ngõ vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem.
Họ sẽ đánh phá tất cả các vách thành quanh Giê-ru-sa-lem
và các thành phố Giu-đa.
16Và ta sẽ loan báo phán quyết của ta nghịch cùng dân ta
vì họ đã làm ác, quay lưng khỏi ta.
Họ đã dâng sinh tế cho các thần khác,
và bái lạy các tượng chạm do tay mình làm ra.
17Hỡi Giê-rê-mi, hãy sẵn sàng.
Hãy đứng lên bảo họ mọi điều ta truyền cho ngươi.
Đừng sợ họ,
nếu không ta sẽ khiến ngươi run sợ trước mặt họ.
18Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi ra một thành vững chắc,
một cột sắt, một vách đồng.
Ngươi có thể chống lại bất cứ ai trong xứ:
Các vua Giu-đa, sĩ quan, thầy tế lễ,
và các dân trong xứ.
19Họ sẽ chống đối ngươi nhưng sẽ không thắng ngươi nổi
vì ta ở cùng ngươi để bảo vệ ngươi!”
CHÚA phán vậy.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;