Giê-rê-mi 1:17

Giê-rê-mi 1:17 BPT

Hỡi Giê-rê-mi, hãy sẵn sàng. Hãy đứng lên bảo họ mọi điều ta truyền cho ngươi. Đừng sợ họ, nếu không ta sẽ khiến ngươi run sợ trước mặt họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share