Giê-rê-mi 1:14

Giê-rê-mi 1:14 BPT

CHÚA phán cùng tôi, “Thảm họa sẽ đến từ phương Bắc và giáng trên tất cả dân cư trong xứ nầy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share