Giê-rê-mi 1:11

Giê-rê-mi 1:11 BPT

Rồi CHÚA bảo tôi rằng, “Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì?” Tôi thưa, “Tôi thấy một nhánh cây hạnh nhân.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share