Giê-rê-mi 1:1

Giê-rê-mi 1:1 BPT

Sau đây là lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia. Ông thuộc gia đình các thầy tế lễ ở thị trấn A-na-thốt, xứ Bên-gia-min.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share