Quan án 6:36

Quan án 6:36 BPT

Ghi-đê-ôn thưa cùng Thượng Đế, “Ngài hứa giúp tôi giải cứu Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share