Ê-sai 63:8

Ê-sai 63:8 BPT

Ngài phán, “Đây là dân ta; con cái ta sẽ không nói dối với ta.” Nên Ngài giải cứu chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share