Ê-sai 63:7

Ê-sai 63:7 BPT

Tôi sẽ thuật lại lòng nhân từ CHÚA và ca ngợi Ngài về những việc Ngài làm. Tôi sẽ ca ngợi CHÚA về những việc tốt lành Ngài làm cho chúng ta và lòng nhân từ Ngài đối cùng dân Ít-ra-en. Ngài đã tỏ lòng từ bi lớn lao cho chúng ta và rất nhân từ đối với chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share