Ê-sai 63:11

Ê-sai 63:11 BPT

Nhưng rồi dân Ngài nhớ lại chuyện xưa, thuở mà Mô-se và dân Ít-ra-en ở với Ngài. CHÚA, Đấng đã mang dân mình qua biển cả, cùng với các cấp lãnh đạo của dân chúng đâu rồi? Đấng đặt Thánh Linh ở giữa họ
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:11