Ê-sai 63:10

Ê-sai 63:10 BPT

Nhưng chúng chống nghịch Ngài làm buồn Thánh Linh Ngài. Nên Ngài trở thành thù nghịch chúng, và đánh lại chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share