Ê-sai 44:23

Ê-sai 44:23 BPT

Hỡi các bầu trời, hãy hát mừng vì CHÚA làm những việc lớn lao! Hỡi đất, hãy reo vui từ những nơi thẳm sâu nhất của ngươi! Hỡi núi non, hãy hát lời cảm tạ cho Thượng Đế. Hỡi các cây cối trong rừng, hãy ca lên! CHÚA đã giải cứu dân cư Gia-cốp! Ngài bày tỏ vinh hiển mình khi giải thoát Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:23