Ê-sai 2:7

Ê-sai 2:7 BPT

Xứ chúng đầy vàng và bạc; vô số châu báu. Xứ chúng đầy ngựa; và vô số quân xa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share