Ô-sê 12
BPT

Ô-sê 12

12
Chúa nghịch lại Ít-ra-en
1Việc làm của Ít-ra-en
hoàn toàn vô ích
chẳng khác nào đuổi theo mây gió;
chạy theo gió Đông suốt ngày.
Chúng càng ngày càng nói dối
càng ngày càng làm chuyện hung ác.
Chúng kết ước với A-xy-ri,
gởi dầu ô-liu biếu Ai-cập.
2CHÚA có mấy điều nghịch lại Giu-đa.
Ngài sẽ trừng phạt Ít-ra-en
vì hành động của chúng;
Ngài sẽ giáng cho chúng điều chúng đáng lãnh.
3Gia-cốp, tổ tiên chúng,
nắm gót anh mình#nắm gót anh mình 12:3 Đây là một lối chơi chữ. “Gia-cốp” nghĩa là “nắm gót.” khi hai anh em ra đời.
Khi lớn lên, nó vật lộn cùng Thượng-Đế.
4Lúc Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ#vật lộn cùng thiên sứ 12:4 Xem Sáng 32:22-28.
và thắng rồi thì đòi thiên sứ
chúc phước cho mình.
Sau đó, Thượng-Đế gặp người ở Bê-tên
và nói chuyện với người.
5Ngài là Thượng-Đế Toàn Năng#Thượng-Đế Toàn Năng 12:5 Nguyên văn, “Gia-vê” nghĩa là Thượng Đế Vạn quân.;
danh lớn của Ngài là CHÚA.
6Các ngươi phải trở về cùng Thượng-Đế;
hãy yêu mến Ngài, làm điều phải,
luôn luôn tin cậy vào Thượng-Đế mình.
7Các con buôn dùng cân giả;
để lường gạt khách hàng.
8Ít-ra-en nói rằng, “Ta giàu có rồi!
Ta có thế lực rồi!”
Tiền bạc chúng thật vô dụng
so với những tội lỗi chúng phạm.
9“Nhưng ta vẫn là CHÚA, Thượng-Đế ngươi,
Đấng ở cùng ngươi khi ngươi ra khỏi Ai-cập.
Ta sẽ khiến ngươi ở trong lều trại
như thời kỳ ngươi kỷ niệm Lễ Chòi Lá.
10Ta phán cùng các nhà tiên tri,
ban cho họ nhiều sự hiện thấy;
qua những điều đó, ta dạy ngươi học.”
11Dân Ghi-lê-át# rất độc ác,
không ra gì hết.
Dù chúng dâng bò đực ở Ghinh-ganh,
đền thờ chúng giống như đống đá vụn trong ruộng đã cày rồi.
12Gia-cốp, tổ tiên các ngươi chạy trốn sang vùng Tây Bắc Mê-sô-bô-ta-mi
nơi người làm việc cực nhọc để cưới vợ;
làm nghề chăn chiên để lấy nàng.
13Sau đó CHÚA dùng một nhà tiên tri,
mang con cháu Gia-cốp ra khỏi Ai-cập;
Ngài dùng một nhà tiên tri
để lo cho dân Ít-ra-en.
14Nhưng Ít-ra-en chọc giận Chúa
khi chúng giết kẻ khác,
chúng đáng chết vì tội ác mình.
Chúa sẽ bắt chúng đền tội
về những điều hổ nhục chúng làm.