Hê-bơ-rơ 3:8

Hê-bơ-rơ 3:8 BPT

thì đừng ương ngạnh như tổ tiên các ngươi xưa kia khi họ phản nghịch Thượng Đế và thách thức Ngài trong sa mạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share