Sáng thế 43:8

Sáng thế 43:8 BPT

Giu-đa thưa cùng Gia-cốp, cha mình, rằng, “Xin cha để Bên-gia-min đi với con, chúng con sẽ lên đường ngay để chúng con, cha và con cháu chúng con khỏi chết đói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share