Sáng thế 43:31

Sáng thế 43:31 BPT

Xong, ông rửa mặt và bước ra. Ông lấy lại bình tĩnh bảo, “Hãy dọn ăn đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share