Sáng thế 43:3

Sáng thế 43:3 BPT

Nhưng Giu-đa thưa với Gia-cốp, “Ông quan xứ đó cảnh cáo chúng con rằng, ‘Nếu các anh không mang em của các anh xuống thì đừng mong thấy mặt ta.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share