Sáng thế 43:13

Sáng thế 43:13 BPT

Các con có thể mang Bên-gia-min theo. Thôi các con lên đường gặp người đó đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share