Sáng thế 43:1

Sáng thế 43:1 BPT

Lúc đó trong xứ Ca-na-an vẫn bị đói kém trầm trọng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share