Sáng thế 42:31

Sáng thế 42:31 BPT

nhưng chúng con bảo chúng con là người lương thiện không phải do thám.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share