Sáng thế 4
BPT

Sáng thế 4

4
Gia đình đầu tiên
1A-đam ăn ở với vợ là Ê-va. Nàng thụ thai và sinh ra Ca-in#Ca-in 4:1 Từ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “Tôi đã sinh đẻ.”. Ê-va nói, “Nhờ CHÚA giúp đỡ tôi tạo ra được một người.”2Sau đó, Ê-va sinh ra em của Ca-in là A-bên#. A-bên lo chăn nuôi, còn Ca-in thì làm ruộng.
3-4Ít lâu sau, Ca-in mang hoa lợi do đất sinh sản dâng cho CHÚA. Còn A-bên thì mang những con tốt nhất#mang những con tốt nhất 4:3-4 Nghĩa đen, “Người chọn vài con chiên đầu lòng, nhất là phần mỡ của chúng.” trong các con đầu lòng của bầy gia súc dâng cho CHÚA.
Ngài nhận lễ vật của A-bên,5nhưng Ngài không nhận lễ vật của Ca-in. Vì thế Ca-in lấy làm tức giận, cảm thấy như bị ruồng bỏ.6CHÚA hỏi Ca-in, “Tại sao con tức giận? Tại sao con có vẻ bất bình?7Nếu con làm đúng, ta đã hẳn chấp nhận con; nhưng nếu con làm sai thì hãy cẩn thận, tội lỗi đang chờ chụp bắt con đó#tội lỗi … con đó 4:7 Hay “nếu con không làm điều phải thì tội lỗi đang ngồi chờ nơi cửa của con. Nó muốn bắt con nhưng con phải thắng nó.”. Tội lỗi rất thèm muốn con nhưng con phải thắng nó.”
8Một hôm Ca-in bảo em là A-bên rằng, “Chúng mình hãy ra đồng đi.”#Chúng mình … đồng đi 4:8 Câu “Chúng ta hãy ra ngoài đồng đi” không có trong các bản cổ Hê-bơ-rơ nhưng có trong các bản cổ Hi-lạp hay A-ram và trong các sách của người Xa-ma-ri. Trong khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in cãi nhau với A-bên. Ca-in liền xông tới giết A-bên, em mình.
9Sau đó CHÚA hỏi Ca-in, “A-bên, em con đâu rồi?”
Ca-in thưa, “Con đâu có biết. Con có nhiệm vụ lo cho em con sao?”
10-11CHÚA liền bảo, “Con đã làm gì? Huyết của em con từ đất kêu van lên đến ta.12Từ nay khi cày ruộng, con sẽ bị nguyền rủa nơi đất mà huyết em con rơi xuống, khi tay con giết em mình. Con sẽ cày bừa vất vả nhưng đất sẽ không sinh hoa lợi nữa. Con sẽ phải đi lang thang trên đất.”
13Ca-in thưa cùng CHÚA rằng, “Hình phạt nầy quá sức chịu đựng của con!14Hôm nay Ngài đuổi con ra khỏi đất và khỏi mặt Ngài. Trong khi con lang thang trên đất, lỡ ai gặp họ sẽ giết con đi.”
15CHÚA phán cùng Ca-in rằng, “Không sao! Ai giết con, ta sẽ trừng phạt người ấy gấp bảy lần.” Rồi CHÚA đánh dấu trên mình Ca-in để ai gặp người thì không giết.
Gia đình Ca-in
16Vì thế Ca-in ra khỏi mặt CHÚA và sinh sống ở xứ Nót#Nót 4:16 Từ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “đi lang thang.”, về phía đông Ê-đen.
17Người ăn ở với vợ, nàng thụ thai và sinh ra Ê-nóc. Lúc đó Ca-in xây một thành đặt tên là Ê-nóc theo tên con mình.18Ê-nóc sinh ra một con tên Y-rát, Y-rát sinh ra một con tên Mê-hu-gia-ên, Mê-hu-gia-ên sinh ra một con tên Mê-tu-sa-ên, Mê-tu-sa-ên sinh ra một con tên La-méc.
19La-méc cưới hai vợ, một người tên A-đa, người kia tên Xi-la.20A-đa sinh Gia-banh, là người đầu tiên sống trong các lều trại và nuôi gia súc.21Em của Gia-banh tên Giu-banh, người đầu tiên chơi đờn cầm và sáo.22Xi-la sinh Tu-banh Ca-in, người làm các dụng cụ bằng đồng và sắt. Em gái Tu-banh Ca-in là Na-a-ma.
23La-méc bảo hai vợ mình rằng:
“A-đa và Xi-la hãy nghe đây!
Các vợ của La-méc hãy lắng nghe lời ta nói.
Ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta.
Đó là một thanh niên đã đánh ta.
24Nếu kẻ giết Ca-in bị phạt bảy lần
thì kẻ giết La-méc sẽ bị phạt.”
A-đam và Ê-va sinh thêm con nữa
25A-đam lại ăn ở với vợ là Ê-va, nàng sinh một con trai đặt tên là Sết#Sết 4:25 Từ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “cho.”. Ê-va bảo, “Thượng Đế đã ban cho tôi một con trai nữa thế cho A-bên mà Ca-in đã giết.”26Sết sinh ra một con trai đặt tên là Ê-nóc. Từ đó người ta bắt đầu thờ lạy CHÚA#Từ đó … thờ lạy CHÚA 4:26 Nguyên văn, “người ta bắt đầu kêu cầu danh Gia-vê.”.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.