Sáng thế 24:56

Sáng thế 24:56 BPT

Nhưng người đầy tớ đáp, “Xin đừng bắt tôi chờ vì CHÚA đã giúp chuyến đi của tôi thành công. Thôi xin để tôi trở về với chủ tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share