Sáng thế 24:5

Sáng thế 24:5 BPT

Người đầy tớ đáp, “Nhưng nếu cô đó không chịu đi về với tôi trong xứ nầy thì sao? Tôi có phải mang con trai ông trở về quê hương ông không?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share