Sáng thế 24:46

Sáng thế 24:46 BPT

Cô vội vàng hạ bầu nước trên vai xuống và bảo, ‘Ông uống đi rồi tôi sẽ lấy nước cho lạc đà ông uống nữa.’ Khi tôi uống xong, cô mang nước cho lạc đà của tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share