Sáng thế 24:39

Sáng thế 24:39 BPT

Tôi hỏi chủ tôi như sau, ‘Nếu người con gái ấy không chịu theo tôi về đây thì sao?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share