Sáng thế 24:28

Sáng thế 24:28 BPT

Rê-be-ca vội chạy về nhà mẹ mình báo tin cho mọi người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share