Sáng thế 24:17

Sáng thế 24:17 BPT

Người đầy tớ vội chạy lại bảo cô, “Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước trong bầu của cô.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share