Sáng thế 24:13

Sáng thế 24:13 BPT

Bây giờ con đứng đây gần giếng nước. Các cô gái trong thành sẽ đi ra lấy nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share