Sáng thế 21:32

Sáng thế 21:32 BPT

Sau khi Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc lập ước với nhau tại Bê-e-sê-ba thì A-bi-mê-léc và Phi-côn, tư lệnh quân đội ông, trở về xứ Phi-li-tin.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share