Sáng thế 11:29

Sáng thế 11:29 BPT

Cả Áp-ram và Na-ho đều lập gia đình. Vợ Áp-ram tên Sa-rai, vợ Na-ho tên Minh-ca. Nàng là con gái Ha-ran, là người sinh ra Minh-ca và Ích-ca.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share