Sáng thế 11:28

Sáng thế 11:28 BPT

Ha-ran qua đời trong thành U-rơ thuộc miền Ba-by-lôn, nơi sinh trưởng, trong khi cha mình hãy còn sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share