Sáng thế 11:27

Sáng thế 11:27 BPT

Đây là gia phổ của Thê-ra. Thê-ra sinh Áp-ram, Na-ho, và Ha-ran. Ha-ran sinh ra Lót.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share