Sáng thế 11:16

Sáng thế 11:16 BPT

Khi Ê-be được 34 tuổi thì sinh Phê-léc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share