Sáng thế 11:12

Sáng thế 11:12 BPT

Khi A-phác-xác được 35 tuổi thì sinh ra Sê-la.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share