Sáng thế 11:10

Sáng thế 11:10 BPT

Đây là gia phổ của Sem. Hai năm sau trận lụt lớn, lúc Sem được 100 tuổi thì sinh A-phác-xác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share