Ê-xê-chiên 19:9

Ê-xê-chiên 19:9 BPT

Rồi họ móc hàm nó lại, bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn. Họ nhốt nó vào ngục để không còn ai nghe tiếng gầm thét của nó trên các núi Ít-ra-en nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share