Ê-xê-chiên 19:11

Ê-xê-chiên 19:11 BPT

Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh, đủ để làm một cây trượng cho vua. Nó trở nên cao lớn giữa các nhánh rậm rạp. Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share