Ê-xê-chiên 13:6

Ê-xê-chiên 13:6 BPT

Các nhà tiên tri của các ngươi chứng kiến những sự hiện thấy giả và nói tiên tri dối. Chúng nói, ‘CHÚA phán như sau,’ mà thật ra CHÚA không có sai chúng nó. Dù vậy chúng vẫn mong lời nói mình thành sự thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share