Ê-xê-chiên 13:5

Ê-xê-chiên 13:5 BPT

Ít-ra-en như một căn nhà hoang phế, nhưng các ngươi không lên những nơi đổ nát hay sửa chữa vách lại. Thế thì làm sao Ít-ra-en chống lại được quân thù trong chiến trận vào ngày xét xử của Chúa?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share