Xuất Ai-cập 37:3

Xuất Ai-cập 37:3 BPT

Ông làm bốn khoen vàng gắn vào bốn chân, mỗi bên hai khoen.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share