Xuất Ai-cập 37:28

Xuất Ai-cập 37:28 BPT

Ông cũng đóng các đòn khiêng bằng gỗ cây keo bọc vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share