Xuất Ai-cập 37:27

Xuất Ai-cập 37:27 BPT

Ông làm hai khoen vàng và gắn bên dưới chỗ thếp vàng nơi hai cạnh bàn đối nhau; các khoen nầy dùng xỏ đòn khiêng bàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share