Xuất Ai-cập 37:22

Xuất Ai-cập 37:22 BPT

Các nụ hoa, nhánh, và chân đèn đều làm bằng một khối vàng nguyên nhất được tạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share