Xuất Ai-cập 37:21

Xuất Ai-cập 37:21 BPT

Có ba cặp nhánh tỏa ra từ chân đèn. Chỗ mỗi cặp gắn vào chân đèn thì có một nụ hoa. Tất cả sáu nhánh tỏa ra từ chân đèn đều giống y nhau.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share