Xuất Ai-cập 37:19

Xuất Ai-cập 37:19 BPT

Mỗi nhánh có ba cái cốc làm giống hình hoa hạnh nhân, mỗi cốc có một nụ hoa và một cánh hoa. Sáu nhánh tỏa ra từ chân đèn đều giống y nhau.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share