Xuất Ai-cập 37:16

Xuất Ai-cập 37:16 BPT

Những vật dụng trên bàn đều làm bằng vàng ròng: dĩa, chậu, cốc, lọ chai, ly chén dùng rót của lễ uống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share