Xuất Ai-cập 37:13

Xuất Ai-cập 37:13 BPT

Rồi ông làm bốn khoen vàng cho cái bàn bắt vào bốn góc nơi chân bàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share