Xuất Ai-cập 37:11

Xuất Ai-cập 37:11 BPT

Ông bọc vàng cái bàn và chạy một đường viền vàng quanh bàn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share